ביטוח דירה, מבנה ותכולה

ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, משיטפון, מרעידת אדמה, מפריצה וכדומה.

ביטוח כל הסיכונים, מהו?

מושג בביטוח רכוש – הכיסוי ניתן מפני כל אירוע תאונתי לגרם נזק פיסי לרכוש המבוטח ובתנאי שהאירוע או סוג הנזק אינם מוצאים מהכיסוי במפורש לפי תנאי הפוליסה. כלומר כל מה שאינו מופיע בשלילת הכיסוי הביטוחי (אינו כלול ברשימת החריגים) מבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" חובת ההוכחה של חריג לביטוח בדרך כלל מוטל על המבטח.

company-images