ביטוח עסקים, קבלנים, חבויות ואחריות מקצועית

ביטוח עסק, מהו?

ביטוח המכסה נזקים אשר עלולים להיגרם למבנה בו נמצא בית עסק או לתכולת בית העסק כתוצאה מנזק של אש, נזקי טבע, פריצה ועוד, וכן לאובדן ההכנסה הנגרם כתוצאה מהנזק.

ביטוח עבודות קבלניות, מהו?

מונח בביטוח הנדסי – פוליסה שנועדה לכסות את סיכוני ההקמה של מיזמי בניה. הפוליסה נערכת למשך תקופת ההקמה המשוערת (תקופה זו יכולה להיות קצרה או ארוכה משנה אחת שהיא תקופת הביטוח המקובלת בביטוח כללי), כלומר, תקופת הביטוח אינה בהכרח שנה אחת. הכיסוי כולל נזק לרכוש על בסיס "כל הסיכונים", צד ג' ובחלק מהפוליסות גם ביטוח חבות המעבידים.

ביטוח חבויות, מהו?

ביטוח אחריות המעבידים (חבות מעבידים), מונח בביטוח חבויות – ביטוח אחריותו של של המבוטח כלפי עובדיו בשל פגיעות גופניות (אינו מכסה אחריות בשל נזק לרכוש עובדים) בנזיקין אזרחי מעל הסכום המשולם או אשר עשוי להיות משולם בשל הפגיעה ע"י המוסד לביטוח לאומי ועד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. ביטוח ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת או כפרק במסגרת הביטוחים השונים כמו: ביטוח דירה, עבודות קבלניות וביטוח עסק.

ביטוח אחריות מקצועית, מהו?

ביטוח אחריות מקצועית הינו פוליסת ביטוח אשר מכסה בעל מקצוע חופשי במקרה בו מוגשת נגדו תביעה בגין נזק אשר נגרם על ידו (או מי מטעמו) לצד שלישי. במילים אחרות, מבוטח אשר התרשל בתפקידו, או ביצע טעות הקשורה לתפקידו, וגרם על ידי כך נזק לאדם אחר, יזכה לכיסוי מחברת הביטוח באם תוגש נגדו תביעה נזיקית. ביטוח אחריות מקצועית יכול להתאים לכל אדם העוסק במקצוע חופשי כגון רופא, עורך דין או כל מקצוע אחר אשר נושא עימו אחריות כלפי אנשים אחרים.

חשוב מאד לבדוק את תנאי פוליסת הביטוח לפני ההתקשרות, שכן לכל בעל מקצוע יש צרכים שונים ומידת אחריות שונה כלפי צדדים שלישיים. לפיכך, יש לבדוק האם פוליסת הביטוח מתאימה לצרכיו בעל המקצוע. כמו כן, מומלץ לעדכן את פוליסת הביטוח מעת לעת, בהתאם לשינויים התעסוקתיים של המבוטח, שכן ייתכן מצב בו המבוטח מעוניין להרחיב את עסקיו לתחום אשר אינו כלול בפוליסת הביטוח (פעולה אשר מותירה את המבוטח חשוף לתביעות בתחום זה).

company-images